دستگاه های پتانسیواستات / گالوانواستات بر اساس مشخصات و ویژگی های فنی و نوع رابط کاربری یا همان نرم افزار آنها که کارخانه سازنده در نظر گرفته است، تفاوت دارند.

نرم افزار کاربری دستگاه پتانسیواستات ممکن است شامل مدهای ولتامتری خطی و چرخه ای، ولتامتری پالسی تفاضلی و نرمال، مدهای قابل برنامه ریزی توسط کاربر، و کرنوپتانسیومتری و کرنوآمپرومتری باشد.

دستگاه های پتانسیو استات با نرم افزارهای پلاریزاسیون پتانسیو استاتیک، پلاریزاسیون گالوانو استاتیک، و پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک نیز موجود هستند. همچنین نرم افزارهای پیشرفته اندازه گیری مقاومت پلاریزاسیون خطی (LRP) و اندازه گیری جریان مقاومت صفر (ZRA) نیز بسته به کاربری و مدل دستگاه پتانسیو استات وجود دارند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه پتانسیو استات و سایر تجهیزات الکتروشیمی و نحوه فروش این دستگاه ها با شرکت اطلس تجهیز ماندگار (نماینده کمپانی WonATech) تماس بگیرید